Reklam
Reklam
Hürbakışım l Denizli Haber Sitesi -
$ DOLAR → Alış: 5,79 / Satış: 5,81
€ EURO → Alış: 6,51 / Satış: 6,53

CENNET PEZEVENKLERİ

Cemil Sevincek
Cemil Sevincek
  • 24.03.2019
  • 274 kez okundu

Cemil SEVİNCEK

Hırsızlık bunlarda. Soygunculuk bunlarda. Yolsuzluk bunlarda. Yalancılık diz boyu.

Fetöcülük bunlarda. AKPKK’lılık bunlarda.

Ulan donunuzu çalsalar BAY KEMAL ‘den bileceksiniz.

Pes doğrusu.

Şimdide kalkmışsınız bizi teröristlikle suçluyorsunuz.

Pamukkale’nin AKAPE’li bela-diye başkanı sayın Hüseyin Gürlesin, her Cuma “CUMA MESAJLARI” atacağına önce yediklerini öksür bakalım. Neler diyeceksin.

CEHAPE çöplüktür, CEHAPE çukurdur, CEHAPE çetedir, teröristir.

Ya siz nesiniz? Sizi ebi zem zemle mi yıkadılar.

Göstermelik hacıya gidersiniz. Adınızı değiştirmek için. Göstermelik namaz kılarsınız Müslüman görünmek için. Sizi gidi sahte Müslümanlar sizi. Din tacirleri.

Sigara yasak, alkollü içkiler yasak. Size ne ya bizim içkimizden cigaramızda. Size mi soracaktık.

Kendilerini Allah ilan eden AKAPE’liler, şimdide cennetten tapu dağıtmaya başladılar.

Buradan tüm dünya halklarına sesleniyorum!

Cehennemin anahtarı bende. Cehennemin kapısını kilitledim ve mühür vurdum. O kapıyı kimse açamaz.

O yüzden tüm dünya halkları cennete gidecek.

Bir de cennet pezevenkleri türedi son zamanlarda.

Benları anlamış değilim inanın.

Biri kalkar Tayyip Erdoğan’ı peygamber ilan eder. Biri çıkar “ALLAH’ın tüm sıfatlarını taşıyor” der.

Bir başkası, “ALLA hata yapar reis hata yapmaz” der.

Bir kadın çıkar, “Reis istesin kocama vermediğim yerden veririm” der.

Bir sapık profesör, “Reis istesin karımı gönderirim” der.

Bir kadın bakan,”Bir kereden bir şey olmaz” der.

İmamlar, hocalar, hacılar çocuklara tecavüz eder.

Ulan bütün sapıklıklar bunlarda.

Bizim dinimizin adı anlayamadım.

Gürlesin sana soruyorum?

Pamukkale Belediyesini kaç trilyon soydun_

Öksürde görelim hacı.

Sizi gidi sahte Müslümanlar sizi.

Sevgili okurlar Gürlesin’in fotoğrafına dikkatlice bakın. Adeta bizimle alay ediyor ve utanmadan sırıtıyor..

KISACA HEPİMİZLE ALAY EDİYOR SAHTEKAR.

“YALAN DOLAN OSMAN ZOLAN’I” konuşmaya hiç gerek yok.

Şimdi gelelim sayıştay raporuna hacı.

Sayın Gürlesin aşağıdaki Sayıştay raporuna ne diyeceksin?

İŞTE O RAPOR:

BULGU 1: Kuruma Tahsis Edilen Taşınmazlara İlişkin Muhasebe Kayıtlarının Yapılmaması Kuruma ait taşınmazların incelenmesi neticesinde; ana hizmet binasının da aralarında bulunduğu belediyeye tahsis edilen 5 adet taşınmaza ilişkin muhasebe kayıtlarının yapılmadığı görülmüştür. Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin “252 Binalar Hesabı” başlıklı 192’nci maddesine göre binalar hesabının, eklenti ve bütünleyici parçaları dâhil olmak üzere, kamu idarelerinin mülkiyetinde bulunan binalar ile bunlardan tahsise konu edilenlerin izlenmesi için kullanılacağı hüküm altına alınmıştır. Yönetmelik’in hesabın işleyişini düzenleyen 193’üncü maddesinde ise tahsise konu edilen binaların tahsis edilen kamu idaresine hizmet veren muhasebe birimince kayıtlı değeri üzerinden bu hesaba borç, 500-Net Değer Hesabına alacak kaydedileceği; ayrıca, varlığa ilişkin ayrılmış amortisman tutarının 500-Net Değer Hesabına borç, 257-Birikmiş Amortismanlar Hesabına alacak kaydedileceği ifade edilmiştir. Mülkiyeti Hazineye veya diğer kamu idarelerine ait olup bir başka kamu idaresine tahsis edilen taşınmazların tahsis edildikleri kamu idarelerinin mali tablolarında gösterilmesini teminen 27.12.2014 tarih ve 29218 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 41 Sıra No.lu Muhasebat Genel Müdürlüğü (Genel Yönetim Kapsamındaki Kamu İdarelerinin Detaylı Hesap Planları) Genel Tebliği’nde detaylı açıklamalara yer verilmiş, bu kapsamda “250-Arazi ve Arsalar Hesabı”, “251-Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri Hesabı” ve T.C. Sayıştay Başkanlığı Denizli Pamukkale Belediyesi 2017 Yılı Sayıştay Düzenlilik Denetim Raporu 5 Planına eklenmiştir. Yukarıda bahsi geçen mevzuat hükümlerine göre kuruma ait mali tabloların doğru ve güvenilir bilgi üretebilmesi amacı ile tahsis edilen taşınmazlara ilişkin muhasebe kayıtlarının yapılması gerektiği açıktır. Kamu idaresi cevabında; özetle Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Maliye Hazinesinden tahsis alınan taşınmazların gerçek değerlerinin tespit edilemediği, buna karşın iz bedel üzerinden muhasebe kayıtlarına alındığı, çalışmalar tamamlandığında gerçek değerler üzerinden kayıtlarda izlenmeye başlanacağı ifade edilmiştir. Sonuç olarak Kurum tarafından verilen cevapta bulguya itiraz edilmemiş ve söz konusu taşınmazların gerçek değeri tespit edilene kadar iz bedeli ile kayıtlara alındığı belirtilmiştir. Yapılan bu işlemlerin 2017 yılı mali tablolarına etkisi bulunmadığı gibi, ilgili taşınmazların maliki olan kamu idaresindeki mevcut değerleri üzerinden muhasebe kayıtlarına alınması gerekmektedir. Bu nedenle 2017 yılı mali tablolarında 250- Arazi ve Arsalar Hesabı ile 252- Binalar Hesabı eksik gösterilmektedir. BULGU 2: Mali Duran Varlıklar Hesap Grubunun Gerçek Durumu Yansıtmaması Kurumun bilançosunun incelenmesi neticesinde, 241- Mal ve Hizmet Üreten Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabı ile 247- Sermaye Taahhütleri Hesabının gerçek durumu yansıtmadığı görülmüştür. Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin “24 Mali Duran Varlıklar” başlıklı 177’nci maddesinde; “Bu hesap, kanuni yetkilere dayanılarak mali kuruluşlar ile mal ve hizmet üreten kuruluşlara yatırılan sermayeler ve bu sermayelerin işletilmesinden doğan kar ve zararlar, bütçeye iade olunan tutarlar ile bu kuruluşlara ikrazen verilen tutarlardan bu kurumların ödenmemiş sermayesine mahsup edilenler ile mahalli idarelerce belirtilen kuruluşlarla ilgili sermaye taahhütlerinin izlenmesi için kullanılır” ifadesine yer verilmiştir. Mezkûr Yönetmelik’in 181’inci maddesinde ise 241- Mal ve Hizmet Üreten Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabının, mal ve hizmet üreten kuruluşlara nakden veya ayni olarak verilen sermaye tutarların ve bu sermaye tutarlarının işletilmesinden doğan kar ve zararlar ile bütçeye iade olunan sermayelerin izlenmesi için kullanılacağı belirtilmiştir. T.C. Sayıştay Başkanlığı Denizli Pamukkale Belediyesi 2017 Yılı Sayıştay Düzenlilik Denetim Raporu 6 Yine aynı Yönetmelik’in 184’üncü maddesinde “247- Sermaye Taahhütleri Hesabının (-)” niteliği, 185’inci maddesinde de hesabın işleyişi açıklanmıştır. Bu maddelere göre sermaye taahhütleri hesabı, mahalli idarelerin mal ve hizmet üreten kuruluşlarla ilgili sermaye taahhütlerinin izlenmesi için kullanılır iken sermaye taahhüt tutarlarının bu hesaba alacak, ilgili malî duran varlık hesabına borç kaydedileceği; ayrıca yerine getirilen sermaye taahhüt tutarlarının bir taraftan bu hesaba borç, taahhüdün yerine getirilme şekline göre ilgili hesaplara alacak kaydedileceği hüküm altına alınmıştır. Kurum, 1.000.000,00 TL sermayeli PAKTAŞ Organizasyon Petrol Temizlik Hizmetleri Turizm ve İnşaat Sanayi ve Anonim Şirketi’nin tek pay sahibi konumundadır. Şirketin, Belediyeye bağışlandığı tarihte sermayesini teşkil eden 50.000,00 TL’nin tamamı ödenmiş olmasına rağmen, bu tutar üzerinden 241- Mal ve Hizmet Üreten Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabına kayıt yapılmamıştır. Daha sonra şirket sermayesinin 950.000,00 TL arttırılarak 1.000.000,00 TL’ye çıkarılması için sermaye artışına katılım Pamukkale Belediye Meclisi tarafından uygun görülmüştür. Bu karar neticesinde de 247- Sermaye Taahhütleri Hesabı (-) ile 241 Hesabına ilgili muhasebe kaydı yapılmamıştır. İlerleyen tarihlerde söz konusu 950.000,00 TL’nin 500.000,00 TL’si Şirkete aktarılmış ve söz konusu tutar 241 Mal ve Hizmet Üreten Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabına kaydedilmiştir. Buna göre 241- Mal ve Hizmet Üreten Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabı mali tablolarda 1.000.000,00 TL gözükmesi gerekirken sadece 500.000,00 TL gözüktüğü, 247- Sermaye Taahhütleri Hesabı (-) 450.000,00 TL gözükmesi gerekirken bu hesabın hiç çalışmadığı görülmüştür. Bununla birlikte Şirketin ilk devrinde ödenmiş sermaye tutarı olan 50.000,00 TL’lik tutarın gelir kaydının yapılmadığı tespit edilmiştir. Sonuç olarak yukarıda bahsedilen hesaplar mali tablolarda belirtilen tutarlar kadar hatalı gösterilmiştir. Kamu idaresi cevabında; özetle gerekli muhasebe işlemlerinin yapıldığı bildirilmiştir. Sonuç olarak Kurum tarafından bulguya itiraz edilmemiş ve gerekli düzeltme kayıtlarının yapıldığı belirtilmiştir. Ancak bu kayıtlar faaliyet döneminde yapılmadığından 2017 yılı mali tablolarına etkisi bulunmamaktadır. Bu nedenle, 2017 yılı bilançosunda 241- Mal ve Hizmet Üreten Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabı 500.000,00 TL ve 247- Sermaye Taahhütleri Hesabı (-) 450.000,00 TL tutarında eksik yer almaktadır. T.C. Sayıştay Başkanlığı Denizli Pamukkale Belediyesi 2017 Yılı Sayıştay Düzenlilik Denetim Raporu 7 6. DENETİM GÖRÜŞÜ Denizli Pamukkale Belediyesi’nin 2017 yılına ilişkin ekte yer alan mali rapor ve tablolarının Denetim Görüşünün Dayanakları bölümünde belirtilen hesap alanları hariç tüm önemli yönleriyle doğru ve güvenilir bilgi içerdiği kanaatine varılmıştır. 7. DENETİM GÖRÜŞÜNÜ ETKİLEMEYEN TESPİT VE DEĞERLENDİRMELER BULGU 1: Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Nedeniyle Kuruma Aktarılmayan Paylarla İlgili Hukuki Süreçlerin Başlatılmaması Kurum gelir hesaplarının incelenmesi neticesinde; Belediye sınırları içerisinde bulunan jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli suların işletilmesi nedeniyle ilgili işletmeler tarafından Denizli Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığına idare paylarının aktarıldığı, ancak bu paylardan Belediyeye aktarılması gereken beşte birlik kısmın gönderilmediği, bu suretle Kurumun gelir kaybına uğradığı tespit edilmiştir. 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu’nun 10’uncu maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde aynen; “Akışkanın doğrudan ve/veya dolaylı kullanıldığı tesislerin gayrisafi hasılatının % 1’i tutarında idare payı, her yıl Haziran ayı sonuna kadar idareye ödenir. Tahsil edilen tutarın beşte biri, idare tarafından, kaynağın bulunduğu belediye veya köy tüzel kişiliğine bir ay içerisinde ödenir” hükmüne yer verilmiştir. Aynı Kanun’un “Tanımlar” başlıklı 3’üncü maddesinde “İdare” tanımının il özel idarelerini belirttiği ifade edilmiştir. Pamukkale ilçe sınırlarında yer alan işletmelerden 30.03.2014 ile 31.12.2017 tarihleri arasında tahsil edilen idare payları Denizli Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığından sorulmuş ve yıllar itibariyle aşağıda yer alan tabloda belirtilen tutarların tahsil edildiği bildirilmiştir. T.C. Sayıştay Başkanlığı Denizli Pamukkale Belediyesi 2017 Yılı Sayıştay Düzenlilik Denetim Raporu 8 Tablo 3: Yıllar İtibariyle Tahsil Edilen İdare Paylarına İlişkin Tablo Yıl Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığınca Tahsil Edilen İdare Payı (TL) (a) Pamukkale belediyesine Aktarılması Gereken Tutar (TL) (b=a*%20) 2014 441.927,91 88.385,58 2015 491.295,79 98.259,16 2016 454.128,26 90.825,65 2017 434.738,60 86.947,72 TOPLAM 1.822.090,56 364.418,11 Pamukkale İlçe Belediyesinin kurulduğu 30.03.2014 tarihinden 2017 yılının sonuna kadar ilgili ilçede toplamda 1.822.090,56 TL idare payı tahsilatı yapılmasına rağmen söz konusu tutarın beşte biri olan ve Kanun’un amir hükmü gereği ilgili belediyeye gönderilmesi zorunlu tutulan 364.418,11 TL’lik tutar Kurum hesaplarına intikal ettirilmemiştir. Yapılan incelemelerde, Kurum tarafından 17.08.2016 tarihinde Denizli Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığına hitaben yazı yazıldığı ve söz konusu payların ödenmesinin talep edildiği görülmüştür. Ancak, ilgili Başkanlık tarafından gönderilen 25.08.2016 tarih ve 63328144-000-E.10046 sayılı yazıda 6360 sayılı Kanun’un 3’üncü maddesinin sekizinci fıkrası ve Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin Ek 1’inci maddesi delil gösterilerek talep reddedilmiştir. 6360 sayılı Kanun ile büyükşehir kurulan illerde bulunan il özel idarelerinin tüzel kişilikleri sona erdirilmiş, valiliklere bağlı yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıkları kurulmuştur. Söz konusu başkanlıklar önceden il özel idaresi tarafından yerine getirilen bir kısım hizmetleri deruhte etmişlerdir. Bu kapsamda daha önceden 5686 sayılı Kanun gereğince il özel idareleri tarafından tahsil ve takip edilen idare paylarına ilişkin görevler de mezkûr başkanlıklara verilmiştir. 6360 sayılı Kanun’un 3’üncü maddesinin sekizinci fıkrasında aynen; “İl özel idarelerinin tüzel kişiliğinin kaldırıldığı illerde; … b) 5686 sayılı Kanuna göre verilen idare payına ilişkin gelirler ve harçlar ile aynı Kanun gereğince valiliklerce yapılan ihalelerden elde edilen gelirler, … genel bütçeye gelir kaydedilir.” hükmüne yer verilmiştir. T.C. Sayıştay Başkanlığı Denizli Pamukkale Belediyesi 2017 Yılı Sayıştay Düzenlilik Denetim Raporu 9 Görüldüğü üzere söz konusu hüküm, 5686 sayılı Kanun’da yer alan düzenlemeleri değiştirmek, bu Kanun uyarınca belediyelere aktarılması gereken tutarları iptal etmek amacıyla düzenlenmiş bir madde değildir. Zaten 5686 sayılı Kanun’da yer alan ve belediyelere aktarılacak payın düzenlendiği 10’uncu maddede de herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. Burada yer alan hüküm, il özel idaresi kapanan illerde daha önceden il özel idaresi tarafından tahsil edilip idare bütçesine gelir kaydedilen tutarlardan hangilerinin genel bütçeye gelir kaydedileceğini düzenlemeye yöneliktir. Bununla birlikte söz konusu maddede “idare paylarının tamamı” gibi bir ifadeye yer verilmemiş, sadece “idare payına ilişkin gelirler” ifadesi kullanılmıştır. İdare payına ilişkin gelirlerin ne olduğunu anlamak için ise ilgili Kanun olan 5686 sayılı Kanun’a bakılması gerektiği açıktır. Söz konusu Kanun’un 10’uncu maddesinde tesislerin gayrisafi hasılatının %1’i tutarında idare payı ayrılacağı, bunun da beşte birinin ilgili belediye veya köye aktarılacağı düzenlendiğinden gerek il özel idareleri gerekse de yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıkları için “idare payına ilişkin gelir” belediye ve köy tüzel kişiliğine yapılan aktarımdan sonra kalan beşte dörtlük kısımdır. Zira büyükşehir olmayan ve il özel idareleri bulunan illerde de uygulama bu şekilde devam etmektedir. Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından gönderilen yazıda belirtilen ve talebin reddedilmesine dayanak gösterilen Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin Ek 1’inci maddesinin de kabul edilmesi mümkün değildir. Zira söz konusu maddede de 6360 sayılı Kanun’da olduğu gibi il özel idaresi kaldırılan illerde işlemlerin yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıkları tarafından yürütüleceği ve il özel idareleri tarafından tahsil edilerek özel idare bütçesine gelir kaydedilen tutarların ilk mahalli idareler genel seçiminden sonra genel bütçeye gelir kaydedileceği hüküm altına alınmıştır. Bununla birlikte söz konusu Yönetmelik’te 6360 sayılı Kanun sonrası çeşitli değişikliklere gidilmiş, yukarıda bahsedilen hükümle birlikte yatırım izleme koordinasyon başkanlıklarına ilişkin çeşitli düzenlemeler yapılmıştır. Yönetmelik’te geçen “idare” tanımı önceden sadece il özel idarelerini kapsarken valilik yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıkları da bu tanım içerisine dâhil edilmiştir. Ne var ki Yönetmelik’in “İdare Payı” başlıklı 20’nci maddesinde de çeşitli değişiklikler yapılmasına rağmen idare tarafından tahsil edilen ve belediyeye aktarılacak paylarda herhangi bir değişikliğe gidilmemiş, büyükşehir olan illerde bu payın yatırım izleme koordinasyon başkanlıklarında kalacağı, belediyelere T.C. Sayıştay Başkanlığı Denizli Pamukkale Belediyesi 2017 Yılı Sayıştay Düzenlilik Denetim Raporu 10 aktarılmayacağına ilişkin düzenleme yapılmamıştır. Aksine idare kavramı içerisine söz konusu başkanlıklar da eklendiğinden, bu başkanlıklar tarafından tahsil edilen idare paylarından da belediye payı ayrılacağı rahatlıkla anlaşılmaktadır. Sonuç olarak; yatırım izleme koordinasyon başkanlıklarınca tahsil edilen idare paylarının beşte birinin ilgili belediyeye aktarılmasına ilişkin düzenlemeler gerek 5686 sayılı Kanun’da gerekse de Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nde geçerliliğini korumaktadır. 6360 sayılı Kanun’un 3’üncü maddesi ve mezkûr Yönetmelik’in Ek 1’inci maddesinde yer alan hükümler ise belediyelere aktarılacak payları iptal etmemekte sadece daha önceden il özel idaresi geliri olan idare payına ilişkin gelirlerin artık genel bütçe geliri olacağını düzenlemektedir. Buna göre; 5686 sayılı Kanun uyarınca Kuruma aktarılması gereken payların aktarılmaması, bu hususla ilgili hukuki süreçlerin işletilmemesi Kurum gelirlerinde önemli düzeyde eksilişe sebep olmaktadır. Kamu idaresi cevabında; özetle Denizli Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığından Kuruma aktarılması gereken payın talep edildiği, mezkûr Başkanlıkça gönderilen yazıda konunun İçişleri Bakanlığına sorulduğu ve gelen cevaba göre işlem yapılacağının bildirildiği belirtilmiştir. Sonuç olarak Kurum tarafından bulgu konusu hususa itiraz edilmemiş, gerekli yazışmaların yapılarak söz konusu payın talep edildiği bildirilmiştir. Tahsilata ve uygulamanın düzeltildiğine ilişkin bilgi ve belge gönderilmediği, hukuki süreçler başlatılmadığı için bulgu konusu tespitin devam edip etmediği takip eden denetimlerde izlenecektir.

Saygılarımla

YAZARIN SON YAZILARI
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ