Reklam
Reklam
Hürbakışım l Denizli Haber Sitesi -
$ DOLAR → Alış: 5,79 / Satış: 5,81
€ EURO → Alış: 6,51 / Satış: 6,53

Amerikan köpekleri

Amerikan köpekleri
  • 25.03.2019
  • 182 kez okundu
Reklam

Ağlatıyor bebeği, şişiriyor göbeği. Bol bol yemiş kepeği Amerikan köpeği.

“Eeeeeyyyyyy Amerika!.” Diye böğürüp ardından da Amerkanın kıçını yalayana ne denir?

Evet kısaca kıç yalayıcı denir.

“YALAN DOLAN OSMAN ZOLAN” öksür de ense tıraşını görelim.

Denizli halkının hatta tüyü bitmemiş yetimlerin hakkını yerken hiç mi yüreğin cız etmedi?

Ama ben şunu çok net biliyorum ki, sizler ölemeyeceksiniz. Ölmek için yüce yaradana yalvaracaksınız. Amerikan köpekleri ve kıç yalayıcılar.

Kısacası kıç kılları.

Milyonlarca yetimin hakkını yerken hiç mi vicdanınız sızlamadı be ya!

Yazıklar olsun size insan kılıklılar.

Benim evdeki EŞKİYA ( LABRADOR) bir köpek cinsi. Sizden milyon kat vicdanlıdır.

Sizi gidi kıç yalayıcılar sizi.

Sizin yatacak yeriniz yok. Hatta elle tutulur bir yanınız bile yok.

Ülke genelinde AKPKK’NIN DEĞERİ ŞU ANDA YÜZDE 20’inin altında. Hayırlı olsun.

Musa dedenin dediği gibi “YOLUN SONU GÖRÜNÜYOR.”

Gidişiniz olur, gelişiniz olmaz inşallah.

Bana kalırsa sizler savaş suçlusunuz. Milyonlarca kişinin suçlusunuz. Yine bana yetki verseler sizin için özel İSTİKLAL MAHKEMELERİNİ kurardım.

Yine bana yetki verselerdi sizin iktidara geldiğinizden bu güne mecliste yasa çıkarırdım ve sizi “YOK HÜKMÜNDE” sayardım.

Zaten ben Cemil Sevincek olarak AKAPE diye bir parti tanımıyorum.

Güle güle size.

Böğürmeye devam edin bakalım. Nereye kadar böğüreceksiniz?

Bu arada kulağıma ilginç bir söylenti geldi.

AKAPE il başkanı sayın Necip Filiz su gibi temiz. Bütün yönetimi toplamış. Tüm ilçe başkanlarını ve bela-diye başkan adaylarını toplamış ve CEMİL SEVİNCEK’i “nasıl sustururuz” toplantısı yapmış.

Dünyayı toplayın ulan 45 kiloluk CEMİL SEVİNCEK ile baş edemeyeceksiniz. Gücünüz yetmez.

Ben tek başıma hepinize yeterim. Siz kim oluyorsunuz ki.

Ben her zaman olduğu gibi yalnızım. Arkamda sadece yüce yaradanım var. Başka da kimsem yok. Siz kim oluyorsunuz ki?

Denizli’deki hatta Türkiye’deki bir çok gazeteciyi satın aldınız ama beni satın almaya gücünüz yetmedi. Paranız da yetmedi. Ben sizin gibi onursuz ve omurgasız değilim hacı.

Sahte hacı, hoca ve Müslümanlar.

RESTİNİZE REST.

HODRİ MEYDAN!

İstediğiniz TV kanalında tartışmaya açığım. Alayınız gelin. Hatta AKAPE’nin cumhurbaşkanı bile dahil buna.

Sayın Éyalan dolan osman zolan” SANA BİR SORU, SEN BU İKİ BUÇUK KATRİLYONU NASIL NASIL İÇ ETTİN?

Haydi öksürde öğrenelim.

İki buçuk katrilyonu yerken hiç mi vicdanın sızlamadı?

Sahtekar seni. İnşallah ölemezsin. Seni Sebze tarlası bile kurtaramayacak.

Bir de utanmadan sırıtıyor utanmaz.

Şimdi gelelim Sayıştay raporu neler söylüyor bakalım.

BULGU 5: Hafriyat ve İnşaat Atıklarının Kontrolü ile Gelir Takibinin Yerine Getirilmemesi

Kamu idaresinin hesap ve işlemleri üzerinde yapılan incelemede, idare tarafından belirlenmiş, kurulan veya işletilen bir hafriyat toprağı ve inşaat atığı döküm ve bertaraf sahasının bulunmadığı, büyükşehir belediyesi ücret tarife cetvelinde hafriyat toprağı ve inşaatı atığı toplama, taşıma ve bertarafına ilişkin bir ücret belirlenmediği, hafriyat toprağı ve inşaat atıklarını toplama ve taşımaya ilişkin idarece yetkilendirilmiş bir kuruluş olmadığı için kamuoyuna ilan edilemediği görülmüştür. 

Yukarıda sayılan sebeplerden ötürü mücavir alan sınırları içerisinde gerçekleştirilmekte olan hafriyat toprağı ve inşaat atıklarının taşınması, biriktirilmesi ve bertarafı faaliyetlerinin denetlenemediği, yıl içinde biriken, toplanan ve bertaraf edilen hafriyat toprağı ile inşaat/yıkıntı atıklarına ilişkin istatistiki bilgi elde edilememesi sebebiyle yılsonlarında Valiliğe bildirim yapılamadığı görülmüştür.

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun “Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin görev ve sorumlulukları” başlıklı 7 inci maddesinin (i) bendinde; 

“Sürdürülebilir kalkınma ilkesine uygun olarak çevrenin, tarım alanlarının ve su havzalarının korunmasını sağlamak; ağaçlandırma yapmak; gayrisıhhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; inşaat malzemeleri, hurda depolama alanları ve satış yerlerini, hafriyat toprağı, moloz, kum ve çakıl depolama alanlarını, odun ve kömür satış ve depolama sahalarını

T.C. Sayıştay Başkanlığı

Denizli Büyükşehir Belediyesi 2017 Yılı Sayıştay Düzenlilik Denetim Raporu 25

belirlemek, bunların taşınmasında çevre kirliliğine meydan vermeyecek tedbirler almak; büyükşehir katı atık yönetim plânını yapmak, yaptırmak; katı atıkların kaynakta toplanması ve aktarma istasyonuna kadar taşınması hariç katı atıkların ve hafriyatın yeniden değerlendirilmesi, depolanması ve bertaraf edilmesine ilişkin hizmetleri yerine getirmek, bu amaçla tesisler kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek; sanayi ve tıbbî atıklara ilişkin hizmetleri yürütmek, bunun için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek; deniz araçlarının atıklarını toplamak, toplatmak, arıtmak ve bununla ilgili gerekli düzenlemeleri yapmak.” denilmektedir.

Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği’nin “Belediyelerin Görev ve Yetkileri” başlıklı 8’inci maddesinde;

“İl belediye mücavir alanı içerisinde il ve ilçe belediyeleri, büyük şehirlerde büyükşehir belediyeleri, büyükşehir belediyeleri dışında ise ilçe belediyeleri,

a) Hafriyat toprağı, inşaat/yıkıntı atıkları ile doğal afet atıklarının toplanması, geçici biriktirilmesi, taşınması, geri kazanılması ve bertarafı ile ilgili yönetim planı hazırlamakla,

b) Hafriyat toprağı ve inşaat/yıkıntı atıkları geri kazanım tesisleri sahaları ile depolama sahalarını belirlemek, kurmak/kurdurtmak ve işletmek/işlettirmekle,

c) Depolama sahası yerinin seçimi, inşaatı veya işletilmesi sırasında çevre ve insan sağlığını olumsuz etkilemeyecek şekilde gerekli tedbirleri almak veya aldırtmakla,

d) Hafriyat toprağı ve inşaat/yıkıntı atıklarının toplanması, taşınması ve bertaraf bedelini belirlemekle,

e) Hafriyat toprağı ve inşaat/yıkıntı atıkları için toplama, taşıma hizmeti verecek firmaların adresleri ve telefon numaraları ile nakliye bedellerini halkın bilgileneceği şekilde ilan etmekle,

f) Hafriyat toprağı ve inşaat/yıkıntı atıklarının toplanması, geçici biriktirilmesi, taşınması ve bertarafı faaliyetlerini denetlemekle,

g) Belediye sınırları içindeki hafriyat toprağı ve inşaat/yıkıntı atıkları geri kazanım tesisleri ile depolama sahalarına izin vermek ve gerektiğinde bu izni iptal etmekle,

h)Toplanan inşaat/yıkıntı atıklarını öncelikle altyapı çalışmalarında kullanmak/kullandırmakla,

T.C. Sayıştay Başkanlığı

Denizli Büyükşehir Belediyesi 2017 Yılı Sayıştay Düzenlilik Denetim Raporu 26

ı) Belediye sınırları içinde oluşan, toplanan, geri kazanılan ve bertaraf edilen hafriyat toprağı ile inşaat/yıkıntı atıklarına ilişkin istatistiki bilgileri valilikler aracılığı ile yıl sonunda Bakanlığa bildirmekle,

j) Doğal afet atıklarının yönetimi konusunda valilik koordinasyonunda oluşturulan Kriz Merkezi kararlarını uygulamakla,

yükümlüdürler.” denilmektedir.

Görüldüğü gibi gerek 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, gerekse de Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği, büyükşehir belediyelerine hafriyat toprakları ve inşaat/yıkıntı atıklarının takip ve kontrolü hususunda önemli görevler vermektedir. 

Ülkemizde kentleşmenin ve buna bağlı olarak da inşaat faaliyetlerinin hızla arttığı düşünüldüğünde, hafriyat toprakları ve inşaat atıklarının takip ve kontrolünün çevresel etkilerinin oldukça önemli seviyede olduğu düşünülmektedir. Bu sebeple kamu idaresi açısından hafriyat atıklarını bertaraf, takip ve kontrolü ile ilgili tedbirlerin alınmasının, hem çevrenin korunması hem de önemli gelir kalemi olması sebebiyle mevzuatta belirtilen sorumlulukların yerine getirilmesinin elzem olduğu değerlendirilmektedir.

Kamu idaresi cevabında; “Hafriyat toprağı, inşaat ve yıkıntı atıkları kontrolü için Çevre ve Orman Bakanlığının 2008/6 sayılı genelgesine ve 2872 sayılı Çevre Kanununun (5491 sayılı Kanunun 9. maddesiyle değişik) 12. maddesinin birinci fıkrasında; “Bu kanun hükümlerine uyulup uyulmadığı denetleme yetkisi Bakanlığa aittir. Gerektiğinde bu yetki, bakanlıkça; İl Özel İdarelerine, Çevre Denetim Birimi kuran Belediye Başkanlıklarına, Denizcilik Müsteşarlığına, Sahil Güvenlik Komutanlığına, 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre belirlenen denetleme görevlilerine veya bakanlıkça uygun görülen diğer kurum ve kuruluşlara devredilir.” denilmektedir.

Söz konusu yetki devri için Büyükşehir Belediyemiz tarafından Çevre Denetim Birimi oluşturulmuş ve 15.07.2015 tarihinde Çevre Şehircilik İl Müdürlüğüne müracaat edilmiştir.

Müracaatımız Bakanlık tarafından incelenmiş ve cevabi yazıda; değerlendirmenin yapılabilmesi için, Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıkları Yönetim Planı hazırlanması, Çevre Denetim Birimine çevre mühendisinin de dâhil edilmesi gerektiği belirtilmiştir.

İlgili Bakanlık yazısında bahsi geçen Çevre Denetim Birimi çevre mühendisi dâhil edilerek yeniden oluşturulmuştur. Belediyemiz tarafından, belirlenmiş ve onayı alınmış döküm

T.C. Sayıştay Başkanlığı

Denizli Büyükşehir Belediyesi 2017 Yılı Sayıştay Düzenlilik Denetim Raporu 27

ve bertaraf sahası belirlemek amacıyla yapılan çalışmalar devam etmektedir. Sahanın belirlenmesini müteakip Yönetim Planı tamamlanıp Bakanlığa yetki devri ile ilgili tekrar müracaat edilecektir. 2872 sayılı Çevre Kanununun 12. maddesinin 1. fıkrasını uyarınca Bakanlıktan alınmış denetim yetkimiz bulunmadığından; hafriyat toprağı ve inşaat atığı toplama, taşıma ve bertarafına ilişkin herhangi bir ücret belirlenmesi yoluna gidilmemiştir.” Denilmektedir. 

Sonuç olarak kamu idaresi cevabı ile bulgu konusu hususa iştirak edildiği ve hafriyat toprağı ile inşaat ve yıkıntı atıklarının bertaraf ve kontrolüne ilişkin denetim yetkisinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığında olduğu, bu yetkinin Büyükşehir Belediyesince devralınabilmesi için gerekli çalışmaların yapılmakta olduğu, bertaraf alanlarını belirleme çalışmalarının devam ettiği, Bakanlıktan henüz denetim yetkisi alınamamış olduğundan bertaraf ücreti belirlenmediği belirtilmiştir. Bulgu konusu tespitin devam edip etmediği takip eden denetimlerde izlenecektir.

BULGU 6: Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine Ait Taşınmazların Mevzuata Aykırı Olarak Bazı Derneklere Tahsis Edilmesi

Kuruma ait taşınmazların incelenmesi sonucunda; mülkiyeti Denizli Büyükşehir Belediyesine ait taşınmazların kimi derneklere ücretsiz olarak tahsis edildiği görülmüştür. 

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun “Diğer kuruluşlarla ilişkiler” başlıklı 75’inci maddesinde; 

“Belediye, belediye meclisinin kararı üzerine yapacağı anlaşmaya uygun olarak görev ve sorumluluk alanlarına giren konularda; 

… 

d) Kendilerine ait taşınmazları, aslî görev ve hizmetlerinde kullanılmak üzere bedelli veya bedelsiz olarak mahallî idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına devredebilir veya süresi yirmibeş yılı geçmemek üzere tahsis edebilir. Bu taşınmazlar aynı kuruluşlara kiraya da verilebilir. Bu taşınmazların, tahsis amacı dışında kullanılması hâlinde, tahsis işlemi iptal edilir. Tahsis süresi sonunda, aynı esaslara göre yeniden tahsis mümkündür.…” denilmektedir. 

Yukarıda zikredilen Kanun hükümlerinden anlaşılacağı üzere, belediyeler 5393 sayılı Kanun’un 75’inci maddesinin (d) fıkrasına göre kendilerine ait taşınmazları, aslî görev ve hizmetlerinde kullanılmak üzere bedelli veya bedelsiz olarak belediye meclis kararı ile ancak mahallî idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına tahsis edebilir. Bu idarelerin dışında

T.C. Sayıştay Başkanlığı

Denizli Büyükşehir Belediyesi 2017 Yılı Sayıştay Düzenlilik Denetim Raporu 28

kalan gerçek ve tüzel kişilere, derneklere, sivil toplum kuruluşlarına veya meslek kuruluşlarına süresi ne olursa olsun belediye taşınmazlarının ücretsiz olarak tahsis edilmesinin mümkün olmadığı değerlendirilmektedir. 

Ancak, ihtiyaç bulunmayan belediye taşınmazları 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine uygun olarak kiralanabilirler. 

Yapılan incelemede, Denizli Büyükşehir Belediyesi mülkiyetinde bulunan iki adet taşınmazın Beyaz Ay Derneği ve Otizm Derneği kullanımına tahsis edildiği görülmüştür. 

Yukarıda yer alan mevzuat hükümlerinin değerlendirilmesi neticesinde, adlarına tahsis yapılan dernekler kamu kurumu niteliğinde olmadığından dolayı yapılmış tahsisler mevzuat hükümlerine aykırılık oluşturmaktadır. Yapılmış olunan idari işlemlerin mevzuata uygun şekilde düzeltilmesinin yerinde olacağı düşünülmektedir.

Kamu idaresi cevabında; “Beyazay Derneği

Özel İdare İşhanı 1. Bodrumda bulunan 24 no’lu işyerinin Denizli Özel İdaresi İl Genel Meclisinin 09.12.2013 tarih ve 2013/255 sayılı kararı ile Beyazay Derneğinin Denizli Şube Başkanlığına tahsis edildiği, taşınmazın 6360 sayılı, On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Belediyemiz mülkiyetine geçtiği anlaşılmıştır. 

Mülkiyeti Belediyemize ait, İlimiz, Merkezefendi İlçesi Saraylar Mahallesi Enverpaşa Caddesi No: 19 (367 Ada 145 Parsel) adresinde bulunan Özel İdare İşhanı Binası % 100 deprem riski taşıdığının tespit edilmesi üzerine boşaltılmış olup bu kapsamda Beyazay Derneğinin Denizli Şube Başkanlığına tahsis edilmiş olan taşınmaz da tahliye edilmiştir. 

Denizli Otizm Derneği

Belediye Meclisimizin 14.03.2016 tarih ve 333 sayılı kararı ile Mülkiyeti Belediyemize ait olan Merkezefendi İlçesi Bereketler Mahallesi 384 ada 1 parsel nolu taşınmaz üzerinde bulunan bina 5393 sayılı kanunun diğer kuruluşlarla ilişkiler başlıklı 75. Maddesinin c bendine göre Denizli Otizm Derneği adına tahsis edilmiştir. 

Taşınmazın tahliyesi için gerekli işlemlere başlanmıştır.” Denilmektedir. 

Sonuç olarak kamu idaresi cevabı ile bulgu konusu hususa iştirak edildiği ve taşınmaz tahsis edilen derneklerden birinin deprem riski nedeniyle tahliye edildiği, diğerinin ise tahliye

T.C. Sayıştay Başkanlığı

Denizli Büyükşehir Belediyesi 2017 Yılı Sayıştay Düzenlilik Denetim Raporu 29

işlemlerine başlandığı belirtilmiştir. Bulgu konusu tespitin devam edip etmediği takip eden denetimlerde izlenecektir.

BULGU 7: Kurum Taşınmazlarının Kiralanmasında Mevzuata Aykırı Bir Şekilde Pazarlık Usulünün Kullanılması

Denizli Büyükşehir Belediyesine ait taşınmazların incelenmesi sonucunda; aşağıdaki tabloda gösterilen kuruma ait taşınmazların Büyükşehir Belediyesine ait şirketlere 2886 sayılı Kanunun 51’inci maddesinin (g) bendi kapsamında pazarlık usulü ile kiralandığı tespit edilmiştir. 

2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 1’inci maddesinde belediyelerin alım, satım, hizmet, yapım, kira, trampa, mülkiyetin gayri ayni hak tesisi ve taşıma işlerinin bu Kanun’a göre yapılacağı, 

“Tanımlar” başlıklı 3’üncü maddesinde idarenin; ihaleyi yapan daire, kurum ve kuruluşları ifade ettiği, 

“İhalelerde kapalı teklif usulünün esas olduğu” başlıklı 36’ncı maddesinde ise 1’inci maddede yazılı işlere ilişkin ihalelerde, tekliflerin gizli olarak verilmesini sağlayan kapalı teklif usulünün esas olduğu, diğer usullerin ancak ilgili maddelerde yazılı şartların gerçekleşmesi durumunda yapılabileceği hüküm altına alınmıştır. 

Kanunun 3’üncü maddesinde de ifade edildiği üzere Kanuna tabi kurum ve kuruluşlar genel olarak ‘idare’ olarak tanımlanmış ve bu ifade Kanun’un birçok maddesinde yerini bulmuştur. 

Pazarlık usulüyle yapılabilecek işler Kanunun 51’inci maddesinde bentler halinde tek tek sayılmıştır. Bu maddenin (g) bendinde: “Kullanışlarının özelliği, idarelere yararlı olması veya ivediliği nedeniyle kapalı veya açık teklif yöntemleriyle ihalesi uygun görülmeyen, Devletin özel mülkiyetindeki taşınır ve taşınmaz malların kiralanması, trampası ve mülkiyetin gayri ayni hak tesisi ile Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerin kiralanması ve mülkiyetin gayri ayni hak tesisi,” işinin pazarlık usulü ile yapılabileceği hüküm altına alınmıştır.

Kanunun diğer maddelerinde ifade edilen “idare” kavramı yerine bu maddede “Devlet” kavramı kullanılmıştır. Aynı Kanun’un diğer maddelerinde, hatta aynı maddenin diğer bentlerinde (mesela (f) bendinde) Kanun’a tabi kurumlar için idare kavramı kullanılırken (g) bendinde “idarelerin özel mülkiyetinde” kavramı yerine “Devletin özel mülkiyetinde” ve

T.C. Sayıştay Başkanlığı

Denizli Büyükşehir Belediyesi 2017 Yılı Sayıştay Düzenlilik Denetim Raporu 30

“Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan” kavramlarının kullanılması idare kavramından başka bir mana ve içeriği ifade ettiğini açıkça göstermektedir. 

Kanunun “Tarihi ve bedii değeri olmayan taşınmaz mallarla ilgili işlemler” başlıklı 74’üncü maddesinde söz konusu hususa bir parça açıklık getirilmiş ve tarihi ve bedii değeri olanlar hariç Hazinenin özel mülkiyetindeki yerlerin satışı, kiraya verilmesi, trampası ve mülkiyetin gayri ayni hak tesisi ile devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerin kiraya verilmesi, mülkiyetin gayri ayni hak tesisi esaslarının Maliye Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikte belirleneceği ifade edilmiştir. 

Nitekim aynı Kanunun 75’inci maddesinde de Devletin özel mülkiyetinde veya hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmaz mallar hakkında ecrimisil ve tahliye hususları düzenlenmiş, bu malların işgalinden dolayı “hazinenin zararından” bahsedilmiştir. 

Ayrıca söz konusu 75’inci maddenin belediyeler hakkında uygulanıp uygulanmayacağı yıllarca tartışılmış ve özellikle yargı kararları ile belediyelerin bu kapsamda değerlendirilemeyeceği hüküm altına alınmıştır. Bunun üzerine 5393 sayılı Belediye Kanununun 15’inci maddesi ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 75’inci maddesi hükümlerinin belediye taşınmazları hakkında da uygulanacağına ilişkin düzenleme yapılarak belediye taşınmazları hakkında 2886 sayılı Kanun’un 75’inci maddesine atıf yapılmıştır.

 Gerek yargı kararları gerekse 5393 sayılı Kanun’la yapılan atıf, Devletin özel mülkiyetinde veya hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmaz mallar kavramına belediyelerin özel mülkiyetinde olan mallarının girmediğini açıkça göstermektedir. Zira şayet söz konusu kavram içine Belediye taşınmazları dâhil olsa idi ne söz konusu yargı kararları oluşur ne de 5393 sayılı Kanun’da yapılan atfa ihtiyaç olurdu. 

Belediyelerin 2886 sayılı Kanunun 51’inci maddesinin (g) bendi uyarınca ihale yapamayacağına ilişkin birçok Danıştay Kararı da bulunmaktadır. Örnek vermek gerekirse; bir idare mahkemesi belediyenin 2886 sayılı Kanun’un 51’inci maddesinin (g) bendi uyarınca pazarlık usulü ile turizm amaçlı tesis yapılmak ve işletilmek üzere mülkiyetin gayri ayni hak tesis edilmek suretiyle (daimi ve sürekli üst hakkı kurulmak suretiyle) 30 yıllığına kiralanmasına ilişkin belediye encümen kararını, mülkiyeti belediyelere ait taşınmazların 2886 sayılı Yasa’nın 51’inci maddesinin (g) bendi kapsamında kiralanması, trampası ve mülkiyetin gayri ayni hak tesisi yoluyla devrinin olanaklı olmadığı gerekçesi ile iptal etmiş, söz konusu karar Danıştay 13. Dairesinin 21.10.2008 tarih ve 2007/4476 E. 2008/6874 K. sayılı ilamı ile

T.C. Sayıştay Başkanlığı

Denizli Büyükşehir Belediyesi 2017 Yılı Sayıştay Düzenlilik Denetim Raporu 31

onanmıştır. 

Yukarıda sayılan nedenlerle, 2886 sayılı Kanunun 51’inci maddesinin (g) bendinde belirtilen Devletin özel mülkiyetindeki taşınmaz kavramının, hazinenin özel mülkiyetinde olan taşınmazları ifade ettiğini kabul etmek gerekir. Dolayısıyla belediyelerin söz konusu maddeden yararlanarak pazarlık usulü ile kendi mülkiyetinde yer alan taşınmazları kiraya vermesi veya üzerlerinde gayri ayni hak tesis etmesi hukuka aykırıdır. Bu nedenle bulgu konusu edilen pazarlık usülü kiraya verme işlemlerinin mevzuata uygun olmadığı düşünülmektedir.

Tablo 6: İdare Tarafından 2886-51/g Usulü Kiralanan Taşınmazların Listesi

Kamu idaresi cevabında; “A. 2886 Sayılı Kanunun 51/g maddesine göre ihale yapılabilecek haller; Devletin özel mülkiyetindeki taşınır ve taşınmaz malların kiralanması ve Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerin kiraya verilmesi işlemleri esasen 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre yürütülmektedir.  Kanunun 51/g bendine kiralamalarda;  a. Taşınmazın kullanılma özelliği nedeniyle bu şekilde ihaleyi gerektirmesi,  b. Daha çok İdare yararının bulunması, c. İşin ivedilik göstermesi,

Hususlarından en az birinin bulunması gerekmektedir. Turizm yatırımı yapılacak yerler, bediî değeri (eşsiz güzellikte-eşi benzeri olmayan) olan taşınmazlar ve ziraata elverişli olmayan yerler, kayalar, tepeler, dağlar ve onlardan çıkan kaynaklar gibi menfaati umuma ait malların

Kiralanan Yerin  Adresi

Kiracının  Adı ve Soyadı

Bayramyeri Özel İdare İşhanı, 1.Bodrum Kat No:20 Kart Dolum Alanı

Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş.

Muratdede Mh. 109 Pafta, 616 Ada, 24 Prs. Bulunan Toplu Ulaşım Depolama Alanı

Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş.

Sümer Mh. Çal Cd. Üzeri Atölye Alanı

Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş.

Kent Mobilyaları

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kültür San.Tic. A.Ş.

Çamlaraltı Mh. Kınıklı Cd. No:35 (Eski Kınıklı Bld. Hizmet Binası)

Beltaş Büyükşehir Bld. Tem. Ulaşım San. Ve Tic. A.Ş.

Değirmenönü Mh. 1471 Sk. Karaman Pazaryeri Zemin Kat No:6 (Balıkçı Dükkanı)

Beltaş Büyükşehir Bld. Tem. Ulaşım San. Ve Tic. A.Ş.

Değirmenönü Mh. 1471 Sk. Karaman Pazaryeri Zemin Kat No:7 (Balıkçı Dükkanı)

Beltaş Büyükşehir Bld. Tem. Ulaşım San. Ve Tic. A.Ş.

Topraklık Mh. İzmir Bulvarı Üzeri No:41 Şehirlerarası Otobüs Terminali 8 Adet Wc

Beltaş Büyükşehir Bld. Tem. Ulaşım San. Ve Tic. A.Ş.

Kayalar Mh. Üçler Bulvarı Üzeri Toptancı Hali

Beltaş Büyükşehir Bld. Tem. Ulaşım San. Ve Tic. A.Ş.

T.C. Sayıştay Başkanlığı

Denizli Büyükşehir Belediyesi 2017 Yılı Sayıştay Düzenlilik Denetim Raporu 32

işletilmesi kullanılması konulu taşınmazlar Kanunun 51/g maddesine göre pazarlıkla kiraya verilebilmektedir.

B. Belediye malları ile Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerler hakkında Kanunlardaki hükümler;  a. Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerin ne olduğu Türk Medeni Kanunun 715. maddesinde; “sahipsiz yerler ile yararı kamuya ait olan mallar Devletin hüküm ve tasarrufu altındadır” şeklinde açıklanmıştır.  b. 5393 Sayılı kanunun 15. Maddesinde “Belediyenin yetkileri ve imtiyazlarında “Belediye mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş sayılacağı hükmü bulunmaktadır.  c. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75 inci maddesi hükümlerinin (ecrimisil ve tahliye) belediye taşınmazları hakkında da uygulanacağı” belirtilerek Belediye mallarına bir tür Devlet malı statüsü imtiyazı verilmiştir.  d. Kadastro Kanununun 16. maddesinde de “kamunun ortak kullanılmasına veya bir kamu hizmetinin görülmesine ayrılan yerlerle Devletin hüküm ve tasarrufunda bulunan sahipsiz yerler” kamu malları olarak belirtilmiştir.

Yukarıda A ve B Maddelerinde açıklandığı üzere; bulgu 8, tablo 7 de belirtilen taşınmazlarla ilgili açıklamalarımız aşağıda verilmiştir;

1- Mülkiyeti Belediyemize ait, İlimiz, Merkezefendi İlçesi Saraylar Mahallesi Enverpaşa Caddesi No: 20 (367 Ada 145 Parsel) adresinde bulunan Özel İdare İşhanı Binasındaki işyerinin devri,  Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.09.2014 tarih ve 566 sayılı kararına göre; 5216 sayılı Kanunun 26. maddesine göre yapılmıştır. 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun şirket kurulması başlıklı 26. Maddesine göre; Büyükşehir Belediyemiz, mülkiyeti veya tasarrufundaki toplu ulaşım hizmetlerini, sosyal tesisleri, büfeleri, otoparkları ve çay bahçelerini, tamamı Büyükşehir Belediyesine ait olan Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş.’ne, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine tabi olmaksızın belediye meclisince belirlenecek süre ve bedelle işletilmesini devredebilmektedir. İşlem yapılan dükkan toplu ulaşım hizmetlerinde kullanılmak üzere tahsis edilmiş olup, halen  % 100 deprem riski taşıdığının tespit edilmesi üzerine boşaltılmış ve taşınmaz tahliye edilmiştir.  

2- Muratdede Mahallesi 109 pafta, 616 ada, 24 parselde bulunan toplu ulaşım depolama alanı Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.09.2014 tarih ve 566 sayılı kararına göre; 5216 sayılı Kanunun 26 ıncı maddesine göre Beltaş Denizli Belediyesi Temizlik Ulaşım Sanayi

T.C. Sayıştay Başkanlığı

Denizli Büyükşehir Belediyesi 2017 Yılı Sayıştay Düzenlilik Denetim Raporu 33

ve Ticaret Anonim Şirketine devredilmiştir.  5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun Şirket kurulması başlıklı 26. Maddesine göre; Büyükşehir Belediyemiz, mülkiyeti veya tasarrufundaki toplu ulaşım hizmetlerini, sosyal tesisleri, büfeleri, otoparkları ve çay bahçelerini, tamamı Büyükşehir Belediyesine ait olan Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. ne, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine tabi olmaksızın belediye meclisince belirlenecek süre ve bedelle işletilmesini devredebilmektedir. İşlem yapılan taşınmaz toplu ulaşım hizmetlerinde kullanılmak üzere tahsis edilmiştir. İşlem yapılan taşınmaz toplu ulaşım hizmetlerinde otobüs otoparkı olarak kullanılmak üzere tahsis edilmiş olup, Sümer Mahallesindeki bakım, onarım ve depolama sahası tesisinin yapımının tamamlanması üzerine taşınmaz tahliye edilmiştir.  

3- Mülkiyeti Belediyemize ait olan İlimiz Merkezefendi İlçesi, Sümer Mahallesi 76 Pafta 2207 Ada 1 ve 2 Parseller üzerinde yapımı tamamlanan  bakım, onarım ve depolama sahası tesisi Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.09.2014 tarih ve 566 sayılı kararını ile; 5216 sayılı Kanunun 26. maddesine göre tamamı Büyükşehir Belediyesine ait olan Beltaş Denizli Belediyesi Temizlik Ulaşım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketine devredilmiştir.  5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun şirket kurulması başlıklı 26. Maddesine göre; Büyükşehir Belediyemiz, mülkiyeti veya tasarrufundaki toplu ulaşım hizmetlerini, sosyal tesisleri, büfeleri, otoparkları ve çay bahçelerini, tamamı Büyükşehir Belediyesine ait olan Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş.ne, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine tabi olmaksızın belediye meclisince belirlenecek süre ve bedelle işletilmesini devredebilmektedir. Taşınmaz, toplu ulaşım hizmetlerinde otobüslerin bakımı, onarımı ve depolaması amaçlı kullanılmak üzere devredilmiştir. 

4- Bilboard, durak raket, ışıklı megalight ve çift yüzlü reklam panosu (CLP) gibi kent mobilyalarının bulunduğu alanlar devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerdendir; Bilboard, durak raket, ışıklı megalight ve çift yüzlü reklam panosu gibi kent mobilyalarının bulunduğu alanlar;  Özel mülkiyete konu edilemeyen, devletin denetim, gözetim, koruma ve kullanma hak ve sorumluluğuna sahip olduğu her türlü kamusal taşınmaz mallar niteliğindeki yerlerdir. Türk Medeni Kanunun 715. maddesine göre, sahipsiz yerler ile yararı kamuya ait olan mallar Devletin hüküm ve tasarrufu altındadır. Bu da “bilboard, durak raket, ışıklı megalight ve çift yüzlü reklam panosu gibi kent mobilyalarının bulunduğu alanların devletin hüküm ve tasarrufunda olduğunu kesin olarak göstermektedir. 5393 Sayılı kanunun 15. maddesindeki “Belediyenin yetkileri ve imtiyazlarında “Belediye mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş sayılacağı hükmü ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75 inci maddesi

T.C. Sayıştay Başkanlığı

Denizli Büyükşehir Belediyesi 2017 Yılı Sayıştay Düzenlilik Denetim Raporu 34

hükümlerinin (ecrimisil ve tahliye) belediye taşınmazları hakkında da uygulanacağının” belirtilmiş olması, Belediye mallarının devletin hüküm ve tasarrufunda olduğunu göstermektedir. Devlet veya bir kamu tüzel kişisi tarafından herkesin ya da bir kısım halkın doğrudan yararlanmasına ve kullanımına tahsis edilen mallar ise orta mallardır. Eskiden beri herkesin yararına veya kullanımına kendiliğinden tahsis edilen yerlerdir. Bilboardların konulacağı yol ve meydanlar bu kategoriye girmektedir. Bunlar hakkında Türk Medeni Kanununun 715. maddesinde “… ile yararı kamuya ait mallar devletin hükmü ve tasarrufu altındadır” hükmü mevcuttur.  İhalenin 2886-51/g maddesine göre yapılmasının diğer sebepleri; 27.04.2016 tarih ve 2678 sayılı “Onay Belgesinde” ve 27.04.2016 tarih ve 1209 sayılı Encümen Kararında yazıldığı üzere; taşınmazın kullanılma özelliği nedeniyle bu şekilde ihaleyi gerektirdiği onay belgesinde ve Encümen kararında şöyle belirtilmiştir. Denizli Büyükşehir Belediyesi İlan, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliğinde; reklam, ticari tanıtım levhaları ve ilanlarda; sağlık yönünden zararlı, reklamı kanunla yasaklanmış maddeler, genel ahlak kurallarına aykırı görüntüler, korku ve batıl inançları içerecek, toplumun acıma duygularını istismar edecek şekilde, ifadeler veya görüntülerin kullanılmaması, Hükümet, Bakanlıklar veya Milli Güvenlik ve genel ahlak yönünden konulan ilke ve uygulamalara uyulması, dil, ırk, cinsiyet, din ve mezhep üzerine dayalı ayrımcılık yapılmaması, şiddet hareketlerine yol açıcı, destekleyici ve özendirici unsurlar içermemesi ve Türk dilinin ve Türkçe sözcüklerin kullanılması zorunlu tutulmuştur. Belediyemize ait kent mobilyalarında yapılan ilan ve reklamların yönetmeliğe uygunluğunun “geç kalınmaksızın” takip ve denetlenmesinde karşılaşılan problemlerin önlenmesi adına, kent mobilyaların, Kanunun 51/g maddesine göre pazarlıkla kiraya verilmesinde kamu yararı, İdare yararı ve zaruret görülmüştür.

5- Mülkiyeti Belediyemize ait olan İlimiz Pamukkale İlçesi, Çamlaraltı Mahallesi Kınıklı Caddesi No: 35 adresinde bulunan bina Belediye Encümeninin 16.02.2010 tarih ve 342 sayılı kararına göre; binaya zarar verilmemesi, amaç dışı kullanılmasının engellenmesi ve koruma özelliği ve daha çok İdare yararı bulunması, kamu yararına olması nedeni ile 2886 Sayılı Kanunun 51/g maddesine göre ihaleye çıkarılmış ve yukarıda A ve B Maddelerinde açıklandığı üzere; hisselerinin tamamı Belediyemize ait olan Beltaş Denizli Belediyesi Temizlik Ulaşım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketine 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre kiraya verilmiştir. 

6- Mülkiyeti Belediyemize ait olan İlimiz Merkezefendi İlçesi Değirmenönü Mahallesi. 1471 Sokakta bulunan Karaman Pazaryerinin zemin katındaki 6 nolu mahal (Balıkçı dükkanı) Belediye Encümeninin 25.01.2011 tarih ve 301 sayılı kararına göre; amaç dışı

T.C. Sayıştay Başkanlığı

Denizli Büyükşehir Belediyesi 2017 Yılı Sayıştay Düzenlilik Denetim Raporu 35

kullanılma ve koruma özelliği ve daha çok İdare yararı bulunması, kamu yararına olması nedeni ile 2886 Sayılı Kanunun 51/g maddesine göre ihaleye çıkarılmış ve yukarıda A ve B maddelerinde açıklandığı üzere; hisselerinin tamamı Belediyemize ait olan Beltaş Denizli Belediyesi Temizlik Ulaşım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketine 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre kiraya verilmiştir. 

7- Mülkiyeti Belediyemize ait olan İlimiz Merkezefendi İlçesi Değirmenönü Mahallesi. 1471 Sokakta bulunan Karaman Pazaryerinin zemin katındaki 7 nolu mahal (Balıkçı dükkanı) Belediye Encümeninin 02.11.2010 tarih ve 3473 sayılı kararına göre; amaç dışı kullanılma ve koruma özelliği ve daha çok İdare yararı bulunması, kamu yararına olması nedeni ile 2886 sayılı Kanunun 51/g maddesine göre ihaleye çıkarılmış ve yukarıda A ve B maddelerinde açıklandığı üzere; hisselerinin tamamı Belediyemize ait olan Beltaş Denizli Belediyesi Temizlik Ulaşım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketine 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre kiraya verilmiştir. 

8- Mülkiyeti Belediyemize ait olan Topraklık Mahallesi İzmir Bulvarı üzeri No:41 adresindeki Şehirlerarası Otobüs Terminali içi 8 adet tuvalet Belediye Encümeninin 04.02.2014 tarih ve 358 sayılı kararına göre; amaç dışı kullanılma ve koruma özelliği ve daha çok idare ve kamu yararına olması nedeni ile 2886 sayılı Kanunun 51/g maddesine göre ihaleye çıkarılmış ve yukarıda A ve B maddelerinde açıklandığı üzere; hisselerinin tamamı Belediyemize ait olan Beltaş Denizli Belediyesi Temizlik Ulaşım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketine 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre kiraya verilmiştir. 

9- Denizli Belediyesi Yaş Sebze ve Meyve Toptancı Hal işletmesi Belediye Encümeninin 20.11.2012 tarih ve 4644 sayılı kararına göre; kullanılma, koruma özelliği ve daha çok idare yararı bulunması, kamu yararına olması nedeni ile 2886 sayılı Kanunun 51/g maddesine göre ihaleye çıkarılmış ve yukarıda A ve B maddelerinde açıklandığı üzere; hisselerinin tamamı Belediyemize ait olan Beltaş Denizli Belediyesi Temizlik Ulaşım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketine 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre kiraya verilmiştir.” denilmektedir.

Sonuç olarak kamu idaresi cevabında, Devletin özel mülkiyetindeki taşınır ve taşınmaz malların kiralanması ve Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerin kiraya verilmesi işlemleri esasen 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre yürütülmektedir.  Kanunun 51/g bendine kiralamalarda; 

T.C. Sayıştay Başkanlığı

Denizli Büyükşehir Belediyesi 2017 Yılı Sayıştay Düzenlilik Denetim Raporu 36

* Taşınmazın kullanılma özelliği nedeniyle bu şekilde ihaleyi gerektirmesi, 

* Daha çok İdare yararının bulunması,

* İşin ivedilik göstermesi,

Hususlarından en az birinin bulunması durumunda taşınmazların 2886 sayılı Kanun’un 51/g maddesine göre pazarlıkla kiraya verilebileceği ifade edilmiştir. Ancak bulgumuzda da ifade edildiği üzere, gerek yargı kararları gerekse de 5393 sayılı Kanun’la yapılan atıf, Devletin özel mülkiyetinde veya hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmaz mallar kavramına belediyelerin özel mülkiyetinde olan mallarının girmediğini açıkça göstermektedir. Zira şayet söz konusu kavram içine Belediye taşınmazları dâhil olsa idi ne söz konusu yargı kararları oluşur ne de 5393 sayılı Kanun’da yapılan atfa ihtiyaç olurdu.

Ayrıca idare tarafından ilgili mevzuatlarda, kamunun ortak kullanılmasına veya bir kamu hizmetinin görülmesine ayrılan yerlerle Devletin hüküm ve tasarrufunda bulunan sahipsiz yerlerin kamu malları olarak belirtildiği, belediye mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş sayılacağı hükmünün, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75 inci maddesi hükümlerinin (ecrimisil ve tahliye) belediye taşınmazları hakkında da uygulanacağı hükmünün olmasından dolayı belediye mallarına bir tür Devlet malı statüsü imtiyazı verildiği ve bundan dolayı bu taşınmazların 2886 sayılı Kanun’un 51/g maddesine göre kiraya verilebileceği ifade edilmiştir. 2886 sayılı Kanunun 75 inci maddesinde Devletin özel mülkiyetinde veya hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmaz mallar için ecrimisil düzenlemesi getirilmiştir. Bu maddenin Belediyeler için uygulanabilmesi ancak 5393 sayılı Kanunun 15 inci maddesine “2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75 inci maddesi hükümleri belediye taşınmazları hakkında da uygulanır.” hükmü konulmak suretiyle sağlanmıştır. Bu şekilde bir özel hüküm getirilmediği sürece 2886 sayılı Kanunun 51 inci maddesinin (g) bendinin belediyeler için uygulanması mevzuata aykırılık teşkil etmektedir.

BULGU 8: Mücavir Alan Dışında Taşınmaz Kiralanması ve Kiralanan Taşınmazın Derneklere Kullandırılması

Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından, mücavir alan sınırları dışında taşınmaz kiralaması yapıldığı, ayrıca kira ve aidat giderleri belediye bütçesinden karşılanan taşınmazın bedelsiz olarak derneklere kullandırıldığı görülmüştür. 

5393 sayılı Belediye Kanununun “Belediyenin görev ve sorumlulukları” başlıklı 14

T.C. Sayıştay Başkanlığı

Denizli Büyükşehir Belediyesi 2017 Yılı Sayıştay Düzenlilik Denetim Raporu 37

üncü maddesinin ilgili kısmında “…Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar.  Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir.” denilmektedir. 

Mezkûr Kanun’un “Belediyenin yetkileri ve imtiyazları” başlıklı 15 inci maddesinin ilgili kısmında ise;

“…h) Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek…” düzenlemesi yer almaktadır.

Yukarıda özetlenen mevzuat düzenlemelerinden anlaşılacağı üzere, belediyelerin mücavir alan sınırları dışında taşınmaz kiralamaya yetkisi bulunmamaktadır.

Yapılan incelemede bulguya konu edilen taşınmazın, Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından herhangi bir meclis kararı veya başkaca bir idari işlem bulunmaksızın bedelsiz olarak Denizlim Kültür ve Dayanışma Derneğinin kullanımına bırakıldığı tespit edilmiştir. 

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun “Diğer kuruluşlarla ilişkiler” başlıklı 75’inci maddesinde; 

“Belediye, belediye meclisinin kararı üzerine yapacağı anlaşmaya uygun olarak görev ve sorumluluk alanlarına giren konularda; 

… 

c) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, kamu yararına çalışan dernekler, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınmış vakıflar ve 7/6/2005 tarihli ve 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu kapsamına giren meslek odaları ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirebilir. Diğer dernek ve vakıflar ile gerçekleştirilecek ortak hizmet projeleri için mahallin en büyük mülki idare amirinin izninin alınması gerekir. 

d) Kendilerine ait taşınmazları, aslî görev ve hizmetlerinde kullanılmak üzere bedelli veya bedelsiz olarak mahallî idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına devredebilir veya süresi yirmibeş yılı geçmemek üzere tahsis edebilir. Bu taşınmazlar aynı kuruluşlara kiraya da verilebilir. Bu taşınmazların, tahsis amacı dışında kullanılması hâlinde, tahsis işlemi iptal edilir. Tahsis süresi sonunda, aynı esaslara göre yeniden tahsis mümkündür. 

T.C. Sayıştay Başkanlığı

Denizli Büyükşehir Belediyesi 2017 Yılı Sayıştay Düzenlilik Denetim Raporu 38

…” denilmektedir.

5072 Sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanunun “Amaç ve kapsam”  başlıklı 1 inci maddesinde:                 

“Bu Kanun; kamu kurum ve kuruluşlarını, kamu hizmetlerini veya personelini desteklemek üzere kurulan dernekler ve Türk Medenî Kanununa göre kurulan vakıflar ile bunların kamu kurum ve kuruluşları ile ilişkilerini düzenler ve kapsar.

Kanunla kurulan dernek ve vakıflar, bu Kanun kapsamı dışındadır. Ancak, bu vakıfların hangi esas ve usullere göre faaliyette bulunacakları Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenir.” denilmektedir.

Mezkur Kanunun “Temel İlkeler” başlıklı 2 nci maddesinin ilgili kısmında ise;

“a) Dernek ve vakıflar, kamu kurum ve kuruluşlarının ismini alamaz, bu kurum ve kuruluşların hizmet binaları ve müştemilatı içinde faaliyet gösteremez ve bu kuruluşlara ait araç ve gereci kullanamaz…” düzenlemesi yer almaktadır.

Ankara Denizlim Derneği, 5072 sayılı Kanun kapsamında bir dernek olup, Büyükşehir Belediyesi tasarrufunda bulunan bir hizmet binasında faaliyet göstermesi mümkün değildir.

Yukarıda değinilen mevzuat hükümlerinden anlaşılacağı üzere, belediyeler tasarrufları altında bulunan taşınmazları, aslî görev ve hizmetlerinde kullanılmak üzere bedelli veya bedelsiz olarak belediye meclis kararı ile ancak mahallî idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına tahsis edebilir. Bu idarelerin dışında kalan gerçek ve tüzel kişilere, derneklere, sivil toplum kuruluşlarına veya meslek kuruluşlarına süresi ne olursa olsun belediye taşınmazlarının ücretsiz olarak tahsis edilmesi mümkün değildir. Her ne kadar idarece bulgu konusu tahsise ilişkin resmi bir işlem yapılmamış olsa da, taşınmazın dernek binası olarak da kullanılması hususu, mahiyeti itibariyle tahsis niteliği taşımaktadır. Bunlara ilave olarak da, kira sözleşmesinde Denizli Büyükşehir Belediyesi Ankara İrtibat Bürosu adı altında kiralanan taşınmazda, 5072 sayılı Kanun kapsamına giren bir derneğin faaliyet göstermesi mevzuata aykırılık teşkil etmektedir.

Özetle, temel görevi mahalli ve müşterek ihtiyaçları karşılamak olan ve görev ve yetki alanı mücavir alanla sınırlı kurumlar olan belediyelerin, mücavir alan dışında hizmet binası kiralaması mahalli ve müştereklik ilkesine ters düşmektedir. Buna ilaveten kamu kurumu olan belediyelerin hizmet binaları ve müştemilatları içerisinde 5072 sayılı Kanun kapsamına giren

T.C. Sayıştay Başkanlığı

Denizli Büyükşehir Belediyesi 2017 Yılı Sayıştay Düzenlilik Denetim Raporu 39

derneklerin faaliyet göstermesi veya belediye taşınmazların söz konusu derneklere kullandırılmasının mevzuata aykırı olduğu değerlendirilmektedir.

Kamu idaresi cevabında; “Ülkemizin yasama ve yürütme organları başkentimiz Ankara’dadır. Kurumumuz doğal olarak Ankara’daki yasama ve yürütme organları ile çalışmaktadır. Bu çerçevede Denizli Büyükşehir Belediyesi için başkentte bir çalışma ofisine ihtiyaç duyulmuştur. Yapılan kiralamanın amacı budur.

Kiralanan çalışma ofisi, Belediyemizin hizmet birimi olup, Ankara’da işlerini takip eden Denizlili tüm kişi ve kurumların yararlanması hedeflenmiştir.

Kiralama işlemine ait harcama pusulasında kiralama amacı “irtibat bürosu” olarak açıkça belirtilmiş ve “Denizli Büyükşehir Belediyesinin iş ve işlemlerinin takip edilmesi için ofis kiralanması” açıklaması yapılmıştır.” Denilmektedir. 

Sonuç olarak 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun “Belediyenin yetkileri ve imtiyazları” 15 inci maddesinin (h) bendinde aynen yer alan “Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek.” düzenlemesi, belediyelerin taşınmaz edinme yetkisi konusunda açık ve net bir sınırlama getirmiştir. Bu nedenle Belediyenin Başkentteki yasama ve yürütme organları ile olan ilişkilerini takip etme hususu, bulgu konusu edilen kiralama işlemine gerekçe teşkil etmemektedir. Kaldı ki ülkemizdeki tüm kamu kurum ve kuruluşlarının Başkentteki kuruluşlarla farklı ilişkileri mevcuttur. 

Hâlihazırda belediyelerin Başkentteki yasama ve yürütme organları ile olan ilişkileri Valilikler ve İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. Aksi halde Türkiye’deki 1.398 belediyenin tamamının Ankara’da hizmet birimi açması ihtiyacı doğacaktır.

Kamu idaresi cevabında değinilen bir diğer husus olan söz konusu kiralamanın Denizlililerin Ankara’daki iş ve işlemlerini takip etmesi gerekçesi de bulgu konusu kiralama işlemini hukuka uygun hale getirmemektedir. Zira belediyelerin kuruluş amacı ve asli görevleri; 5393 sayılı Belediye Kanununun 3 üncü maddesinin (a) bendinde belirtildiği gibi belde sakinlerinin mahalli ve müşterek ihtiyaçlarını karşılamak olup, Ankara’da bulunan Denizlililerin iş ve işlemlerini takip edebilmesinin mahalli ve müşterek bir ihtiyaç olmadığı açıktır.

T.C. Sayıştay Başkanlığı

Denizli Büyükşehir Belediyesi 2017 Yılı Sayıştay Düzenlilik Denetim Raporu 40

Bulgumuzda ayrıca söz konusu taşınmazın 5072 sayılı Kanun kapsamında bir derneğe kullandırıldığı hususuna da değinilmiş olup, kamu idaresi cevabında bu tespite ilişkin herhangi bir açıklama yapılmamıştır. Zira söz konusu taşınmaz kiralamasına ilişkin kira kontratında yer alan adres ile ilgili derneğin kurumsal internet sitesinde yer alan dernek adresi aynıdır. Bu durum ise 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları İle İlişkilerine Dair Kanunun “Temel ilkeler” başlıklı 2 nci maddesinin (a) bendinde aynen yer alan “Dernek ve vakıflar, kamu kurum ve kuruluşlarının ismini alamaz, bu kurum ve kuruluşların hizmet binaları ve müştemilatı içinde faaliyet gösteremez ve bu kuruluşlara ait araç ve gereci kullanamaz.”  amir hükmüne aykırıdır. 

Yukarıda belirtilen gerekçelerden dolayı yapılan taşınmaz kiralaması ve kullandırılması işlemi mevzuata aykırılık teşkil etmektedir.

Saygılarımla

Cemil SEVİNCEK

Reklam
ÖZDEN IRMAK’TAN TÜRK HALK MÜZİĞİ KONSERİ
Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün organize ettiği Nisan ayı kültür sanat programları kapsamında Türk Halk Müziği sanatçısı Özden...
ÇİN TİMİ
Dış Ticaret Açığını Çin’e İhracat ile Kapatacağız Egeli İhracatçılar ‘Çin Timi’ ile İhracat Atağına Kalkacak EİB’in ‘Çin Timi’, Çin Pazarını...
MAZBATA SEVİNCİ
BAŞKAN GÖKHAN YÜKSEL, İBB BAŞKANI EKREM İMAMOĞLU’NUN MAZBATA SEVİNCİNİ PAYLAŞTI Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı mazbatasını...
“YÜCEL’İN ÇİÇEKLERİ”
Yönetmenliğini Cengiz Özkarabekir’in yaptığı Köy Enstitüleri’ni konu alan Yücel’in Çiçekleri belgesel film gösterimi Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezinde izleyiciyle...
AKİT TV’Yİ ŞİKAYET
Atila Sertel Akit TV’de CHP’ye hakaret edilen programı RTÜK’e şikayet etti CHP’ye hakaret RTÜK gündeminde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir...
URLA BELEDİYESİ YENİ DÖNEM  MECLİSİ
Urla Belediye Meclisi, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinden sonra yeni başkan ve yeni meclis üyeleriyle ilk toplantısını gerçekleştirdi. Urla Belediye...
KURU MEYVE SEKTÖRÜ
Kuru meyve sektörü 3 Milyar Dolar ihracat hedefleri için kenetlendi Kuru meyve sektörü yol haritasını belirledi Türk kuru meyve sektörü,...
KARAOVA’ DA DÜNYA SANAT GÜNÜ
Bodrum Belediyesinin destekleri ile 20 Nisan Cumartesi Günü Mumcular Karaova Düğün Salonu, “Dünya Sanat Günü” kapsamında hazırlanan çok özel etkinliklere...
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ SEZONA  BAŞLADI
Marmaris Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Hisarönü’nden İçmeler’e, merkezden Turunç’a kadar ilçenin bir çok noktasında çalışmalarını sürdürüyor. Bazı yerlerde yeni...
BODRUM, JAPON TURİSTLERİN DE GÖZDESİ OLACAK
DENİZCİLİK TARİHİNE IŞIK TUTACAK MÜZE BODRUM’A KAZANDIRILACAK BODRUM, JAPON TURİSTLERİN DE GÖZDESİ OLACAK Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum turizmine...
BAHARA SANAT MÜZİĞİ İLE MERHABA
İnce Saz Musiki Derneği’nin Bahara Merhaba Konseri, 16 Nisan Salı akşamı Armutalan Kültür Merkezi’nde gerçekleşti. 24 Eserin seslendirildiği konsere Belediye...
MARMARİS’Lİ GENÇLER FİZY’DE YARIŞACAK
Dijital müzik platformu Fizy sponsorluğunda, liselilerin hayalini gerçekleştiren Liseler Arası Müzik Yarışması 22. kez yola çıktı. Türkiye’nin 81 ilinden binlerce...
HAYALLERİNİ DUVARLARA YANSITTILAR
Manavgat Belediyesi tarafından Side Gençlik Merkezi’nde organize edilen “Duvar Boyama Sanat Günleri” etkinliği 550 minik öğrencilerin katılımıyla gerçekleşti Manavgat Belediyesi...
KARDEŞ ŞEHİR ZİYARETİ
Kuşadası’nın Almanya’daki kardeş şehri olan Marl’dan bir heyet 43. Turizm Haftası nedeni ile Kuşadası’na geldi. Aralarında Marl Belediye Başkanı Werner...
7.Cİ MAVİ BAYRAK TEMSİLCİSİ
Bodrum’da 7. Plaj Mavi Bayrak Temsilcisi Eğitimleri başladı Bu yıl yedincisi düzenlenen “Plaj Mavi Bayrak Temsilcisi Eğitimi ve Sertifikasyonu Toplantıları”...
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ